ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
Previous slide
Next slide

อุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัท นิวโมเดอร์น ซุปเปอร์แพค จำกัด

มีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้พัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ตามโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

โดยปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 

จากทั้งหมด 5 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว

มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการกำหนดนโยบาย และมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน

ระดับที่ 2 กิจกรรมสีเขียว

การดำเนินกิจกรรมตามนโยบายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งใจ

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว

ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว

มีเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

รายละเอียดการดำเนินการโครงการ

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ ๒

ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม

เพื่อสื่อสารให้แก่พนักงานทราบโดยทั่วกัน

ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

จัดทำถังพักขยะ เพื่อรวบรวมขยะนำออกไปกำจัดโดย อบต.บางเสาธง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแก้ไขปัญหาการแยกประเภทของขยะ
2. เพื่อกำหนดจุดทิ้งขยะให้ถูกต้องชัดเจน

ปรับปรุงแก้ไขปัญหาความร้อนและกลิ่นเคมี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแก้ไขปัญหาอากาศร้อนในแผนกพิมพ์
2. เพื่อปรับปรุงระบบทำความเย็น คลูลิ่งทาวเวอร์
3. เพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นสารเคมีในพื้นที่ทำงานและกลิ่นสารเคมีที่ปล่อยสู่ภายนอก

ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำและบ่อเกรอะ

ล้างทำความสะอาดถังดักไขมัน สัปดาห์ละ1ครั้ง
ดูดสิ่งปฏิกูล 2 เดือนครั้ง เพื่อลดปัญหากลิ่นและลดการสะสมของเสีย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากสิ่งปฏิกูล
2. เพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำที่ใช้จากการชะล้าง,ล้างห้องน้ำ,ซักล้างต่างๆ ก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในการทำงาน แสงสว่าง ความร้อน เสียง ฝุ่น น้ำดื่ม น้ำทิ้ง และคุณภาพอากาศ ประจำปีทุกปี

ที่อยู่

บริษัท นิวโมเดอร์น ซุปเปอร์แพค จำกัด

128/515 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

การติดต่อ

0-2706-3800

0-2706-3796-7

mkt@newmodern1985.com

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 7.30 - 17.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ

Copyright © 2022 New Modern Super Pack co.,ltd. All Rights Reserved

ที่อยู่

บริษัท นิวโมเดอร์น ซุปเปอร์แพค จำกัด

128/515 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

การติดต่อ

0-2706-3800

0-2706-3796-7

mkt@newmodern1985.com

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 7.30 - 17.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ

Copyright © 2022 New Modern Super Pack co.,ltd. All Rights Reserved